druppel3
  Wat is kwaliteit?   Voor wie zijn wij er?   Over ons   Waar zijn wij goed in?  
     
 

VOORWAARDEN

Omtrent-Q

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Omtrent-Q opdracht heeft gegeven tot het opzetten c.q. onderhouden van een kwaliteitssysteem dan wel het uitvoeren van aanverwante dienstverlenende werkzaamheden.

Artikel 2: Algemeen
a. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Omtrent-Q, en een opdrachtgever waarop Omtrent-Q deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
b. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Omtrent-Q, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
c. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Omtrent-Q en haar directie.
d. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
e. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Omtrent-Q en opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigende bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
f. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden “naar de geest” van deze bepalingen.
g. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld “naar de geest” van deze algemene voorwaarden.
h. Indien Omtrent-Q niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Omtrent-Q in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallende stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3: Offertes/aanbiedingen
a. Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Omtrent-Q niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.
b. De door Omtrent-Q gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Omtrent-Q is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
c. Omtrent-Q kan niet aan haar offertes of aanbiedingen gehouden worden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
d. Aanbiedingen van Omtrent-Q zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard. Onder aanbod wordt verstaan een aan de opdrachtgever gedaan voorstel dat zodanig is bepaald dat door de aanvaarding ervan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat.
e. Indien de aanvaarding (al dan niet op de ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Omtrent-Q daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Omtrent-Q anders aangeeft.
f. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de Overheid opgelegde heffingen, tenzij anders aangegeven. Een samengestelde prijsopgave verplicht Omtrent-Q niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst
a. Omtrent-Q zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
b. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Omtrent-Q het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
c. Indien door Omtrent-Q of door Omtrent-Q ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
d. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Omtrent-Q aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Omtrent-Q worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Omtrent-Q zijn verstrekt, heeft Omtrent-Q het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
e. Omtrent-Q is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Omtrent-Q is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
f. Omtrent-Q is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren.
g. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Omtrent-Q de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5: Annulering
De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Omtrent-Q met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor Omtrent-Q ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door Omtrent-Q geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die Omtrent-Q reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van ingekochte materialen, ingeroepen diensten, bestede tijd, etc. Deze schade wordt vastgesteld op minimaal 30% van de overeengekomen prijs.

Artikel 6: Contractduur, uitvoeringstermijn, risico-overgang en prijsverhoging
a. De overeenkomst tussen Omtrent-Q en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Omtrent-Q derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Omtrent-Q dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Levering geschiedt af bedrijf van Omtrent-Q. De opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Omtrent-Q gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en het risico van de opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de opdrachtgever ter beschikking staan.
b. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan Omtrent-Q ter beschikking heeft gesteld. Omtrent-Q is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, doordat Omtrent-Q is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
c. Indien Omtrent-Q met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Omtrent-Q niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
d. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden.

Artikel 7: Wijziging van de overeenkomst
a. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
b. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Omtrent-Q zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijke opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
c. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Omtrent-Q gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Omtrent-Q bevoegde persoon en de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Omtrent-Q op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
d. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Omtrent-Q een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader ter verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
e. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Omtrent-Q zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
f. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Omtrent-Q de opdrachtgever hiervan tevoren inlichten.
g. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Omtrent-Q gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Omtrent-Q daardoor direct of indirect ontstaan.
h. Indien een vast honorarium of vaste prijs is overeengekomen zal Omtrent-Q daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft
i. In afwijking van lid 3 zal Omtrent-Q geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 8: Geheimhouding
a. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van informatie, technische gegevens en/of documentatie, alsmede van alle andere gegevens die als vertrouwelijk zijn aan te merken, afkomstig van de andere partij. Deze geheimhoudingsplicht strekt zich mede uit tot de (inhoud van) de overeenkomst. De opdrachtgever is verder gehouden tot geheimhouding van alle op de (wijze van) uitvoering van de overeenkomst door Omtrent-Q betrekking hebbende informatie, behoudens voor zover Omtrent-Q voor openbaarmaking toestemming heeft gegeven.
b. Partijen zullen gegevens en informatie als bedoeld in dit artikel niet aan derden ter beschikking stellen en aan kun personeel slechts bekend maken voor zover dit noodzakelijk is voor het verrichten van de overeengekomen prestaties.
c. Partijen zullen alles doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om geheimhouding ten aanzien van de in dit artikel bedoelde gegevens en informatie te verzekeren. Partijen zullen er voor zorgdragen dat hun werknemers de geheimhoudingsplicht naleven.

Artikel 9: Intellectueel eigendom
a. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van deze voorwaarden behoudt Omtrent-Q zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
b. Alle door Omtrent-Q verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, documenten (waaronder begrepen middels computerverbindingen danwel middels telecommunicatiemiddelen uitgebrachte online rapportages) enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Omtrent-Q worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
c. Omtrent-Q behoudt zich tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
a. Indien Omtrent-Q aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
b. Omtrent-Q neemt door het aangaan van enige overeenkomst een inspanningsverplichting op zich, en in geen geval een resultaatverplichting.
c. Omtrent-Q is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade ten aanzien van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen dan wel uit onrechtmatige daad jegens haar opdrachtgever, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Omtrent-Q.
d. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Omtrent-Q aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Omtrent-Q toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Onder indirecte schade wordt uitsluitend verstaan gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
e. Indien enige uitsluiting van aansprakelijkheid niet van toepassing is, is de aansprakelijkheid van Omtrent-Q beperkt tot een bedrag gelijk aan tienmaal het terzake van de schadeveroorzakende werkzaamheden in rekening te brengen of reeds in rekening gebrachte honorarium. Omtrent-Q zal te allen tijde gerechtigd zijn haar schade zelf te (doen) herstellen.
f. De aansprakelijkheid als bedoeld in het vorige artikel zal nimmer meer bedragen dan €10.000.
g. Elke rechtsvordering jegens Omtrent-Q verjaart een jaar na het verrichten van de werkzaamheden waarop de vordering betrekking heeft behoudens het geval dat de onregelmatigheid niet binnen de voornoemde termijn van een jaar had kunnen worden geconstateerd. Iedere aansprakelijkheid van Omtrent-Q zal in ieder geval zijn vervallen 2 jaar na het verrichten van de door Omtrent-Q verrichte werkzaamheden.
h. De opdrachtgever zal Omtrent-Q te allen tijden vrijwaren tegen aanspraken van derden terzake van schade waarvoor Omtrent-Q jegens de opdrachtgever overeenkomstig deze voorwaarden niet aansprakelijk zou zijn. De opdrachtgever zal in het hiervoor bedoelde geval Omtrent-Q tevens schadeloos stellen voor de kosten, schade en interessen, welke het gevolg zijn van dergelijke aanspraken van derden.
i. Omtrent-Q zal nimmer verantwoordelijk c.q. aansprakelijk gesteld worden voor beslissingen die op grond van afgegeven rapporten en/of certificaten genomen worden.
j. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Omtrent-Q of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 11: Ontbinding, opschorting, overdracht
a. Indien een van de volgende omstandigheden zich voordoet is Omtrent-Q bevoegd de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, onverminderd haar bevoegdheden om schadevergoeding te vorderen. Dit is het geval indien:
• beslag wordt gelegd op zaken van de opdrachtgever ofwel aan de opdrachtgever uitstel van betaling wordt verleend, of diens faillissement wordt uitgesproken, danwel
• De opdrachtgeven tekort schiet in een of meer van zijn verplichtingen jegens Omtrent-Q, danwel
• Omtrent-Q op goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever niet in staat is c.q. zal zijn aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen en de opdrachtgever naar het redelijke oordeel van Omtrent-Q niet voldoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen.
b. Indien een van de in het vorige artikel bedoelde omstandigheden zich voordoet is Omtrent-Q bevoegd te bepalen dat al hetgeen zij van de opdrachtgever te vorderen heeft terstond opeisbaar zal zijn.
c. Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen, bijvoorbeeld met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Omtrent-Q zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk danwel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat de naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer van haar kan worden verwacht, is Omtrent-Q bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
d. In het geval van beëindiging van de overeenkomst, zullen tenminste de reeds door Omtrent-Q verrichte prestaties door de opdrachtgever worden vergoed. Deze bepaling laat alle overige rechten van Omtrent-Q onverlet.
e. Indien de opdrachtgever in het geval van een overeenkomst voor een van te voren vastgestelde periode tot tussentijdse beëindiging van de overeenkomst overgaat, heeft Omtrent-Q voor de nog resterende periode, het recht op een redelijke vergoeding, welke tenminste gebaseerd zal zijn op een bedrag gelijk aan 75% van het gemiddelde per maand tot de beëindiging in rekening gebrachte bedrag. Het voorafgaande is eveneens van toepassing in het geval van een overeenkomst voor onbepaalde tijd, indien de opdrachtgever niet de in artikel 3 vermelde opzegtermijn in acht neemt. Het recht op deze aanvullende vergoeding vervalt indien de beëindiging het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Omtrent-Q.
f. De opdrachtgever zal geen rechten, voortvloeiende uit de overeenkomst, overdragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Omtrent-Q.

Artikel 12: Gebreken, klachtentermijnen
a. Klachten dienen zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen 10 werkdagen schriftelijk aan Omtrent-Q te worden medegedeeld. Omtrent-Q heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
b. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Omtrent-Q slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.

Artikel 13: Honorarium
a. Omtrent-Q is bevoegd bij de uitvoering van de overeenkomst de alsdan geldende tarieven in rekening te brengen. Omtrent-Q is bevoegd de overeengekomen tarieven te verhogen indien de kosten en/of de prijzen waarop de tarieven zijn gebaseerd zijn daartoe aanleiding geven.
b. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt reistijd in rekening gebracht.
c. Door Omtrent-Q genoemde prijzen in aanbiedingen zijn exclusief omzetbelasting of andere heffingen van overheidswege tenzij anders is vermeld.
d. Iedere vertraging in de uitvoering van de overeenkomst, veroorzaakt door omstandigheden die niet voor rekening van Omtrent-Q komen en/of redelijkerwijze niet door Omtrent-Q konden worden voorzien, komt voor rekening van de opdrachtgever.
e. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 6 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

Artikel 14: Betaling
a. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling plaats te vinden binnen 15 dagen na factuurdatum in de overeengekomen valuta door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening vermeld op de factuur. Als dag van betaling geldt de dag van bijschrijving op de bankrekening.
b. Omtrent-Q is bevoegd door de opdrachtgever gedane betalingen te doen strekken ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
c. De opdrachtgever is niet bevoegd zich bij betaling op korting of verrekening te beroepen. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
d. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim en is hij vanaf die datum naast de hoofdsom een rente hierover verschuldigd ter hoogte van de wettelijk rente. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover in de vorige zin bedongen rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

Artikel 15: Incassokosten
a. Is de opdrachtgever in gebreke of verzuim met het nakomen van één of meerdere van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:
• Over de eerste €3.000 15%
• Over het meerdere tot €6.000 10%
• Over het meerdere tot €18.000 8%
• Over het meerdere tot €60.000 5%
• Over het meerdere 3%
b. Indien omtrent-Q aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 16: Niet toerekenbare tekortkomingen (Overmacht)
a. In geval van overmacht –waaronder te verstaan elke van de wil en/of controle van Omtrent-Q onafhankelijke omstandigheid, al of niet voorzienbaar, waardoor gehele of gedeeltelijke uitvoering door Omtrent-Q van de overeenkomst tijdelijk en/of blijvend wordt verhinderd, daaronder begrepen niet of niet tijdige uitvoering van aan derden opgedragen werkzaamheden, storing in het bedrijf van Omtrent-Q of in dat van haar toeleverancier is Omtrent-Q gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter keuze van Omtrent-Q, en betaling te vorderen ter zake van het wel uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst, zonder dat Omtrent-Q gehouden is tot het betalen van enige schadevergoeding aan de opdrachtgever.
b. Wanneer de verplichtingen uit de overeenkomst langer worden opgeschort dan 2 maanden, dan is iedere partij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
c. Voor zoveel Omtrent-Q ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Omtrent-Q gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen
a. Op alle geschillen voortvloeiende uit een tussen Omtrent-Q en de opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
b. Elk onder sub a van dit artikel bedoeld geschil zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement ’s-Hertogenbosch.
c. De rechter in de vestigingsplaats van Omtrent-Q is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Omtrent-Q het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
d. Partijen zullen eerst dan een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 18: Vindplaats en wijziging voorwaarden
a. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zolang die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.
b. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 
  Contact   Algemene voorwaarden   Disclaimer  
logo Omtrent-Q